O FUNDUSZACH

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czego 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy. Za realizację działań programu odpowiedzialna jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Celem programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Lichtensteinem, Islandią oraz Norwegią w obszarze edukacji. W dążeniu do tego celu duży nacisk położony jest na edukację włączającą, kształcenie zawodowe oraz zarządzanie w edukacji.

Zachęcamy do odwiedzenia stron:
https://eeagrants.org/
www.education.org.pl